Polityka prywatności

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 RODO).
* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARTYKUŁY SPOŻYWCZE I PRZEMYSŁOWE HURT-DETAL MIROSŁAW WANTUŁA z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Powstańców Śl. 71, adres e-mail: wantula@op.pl, nr telefonu 32 4228462, nr NIP:6330005535
*osoba do ochrony danych osobowych
*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług księgowych przekazywane w formie papierowej oraz elektronicznej. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowych polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysłanych na adres e-mail lub nr telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.
* podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 pkt. 1 b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
* odbiorcami danych osobowych będą urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, Poczta oraz inne instytucje państwowe lub samorządowe uprawnione do kontroli przedsiębiorców.
* Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania współpracy (umowy) i przez pełny okres księgowy 5 lat od zakończenia współpracy, a dane przetwarzane w celach marketingowych – przez czas trwania tych działań lub do czasu odwołania zgody drogą mailową, telefoniczną lub osobistą.
* podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy i świadczenia usług.
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
* posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych (art. 14 RODO)
* nazwy podmiotów, od których pozyskiwane są dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.
* kategorie danych, które przetwarzamy np. dane korespondencyjne, dane telefoniczne, dane wrażliwe, NIP.